• Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μετά από συνεχείς καταγγελίες του Ν. Χουντή
• Ν. Χουντής «Να πάψει ο οικολογικός εφιάλτης που προκαλεί ο τρόπος μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑ/Υ στην Ελλάδα

Μετά από σειρά ερωτήσεων και καταγγελιών του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή για την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, και την «εγκεκριμένη» μεταφορά στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ στον βιολογικό καθαρισμό Θεσσαλονίκης , ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Potočnik, δήλωσε ότι θα ερευνήσει την υπόθεση και θα απευθύνει ερωτήματα προς τις ελληνικές αρχές «προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής είναι σύμμορφοι με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων».

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία ερώτησή του, για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης που ενέκρινε δαπάνη ύψους 206.640 ευρώ για τη μίσθωση τεσσάρων βυτιοφόρων τα οποία για τρεις μήνες θα εκτελούν 12 τουλάχιστον δρομολόγια ημερησίως για να μεταφέρουν τα στραγγίσματα από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης της Θεσσαλονίκης, που έκρινε αναγκαία «προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης της περίσσιας παραγωγής στραγγισμάτων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού τόνισε ότι με την παραπάνω απόφαση «οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πλέον τη βεβαιότητα ότι η μέχρι σήμερα «περίσσια παραγωγή στραγγισμάτων κατέληγε στο περιβάλλον» σημείωσε ότι έχει μεταφέρει τις καταγγελίες των κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πολυάριθμες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από το 2011, «αλλά η Επιτροπή στις απαντήσεις της κατά πάγιο τρόπο “νίπτει τας χείρας της” επικαλούμενη αναρμοδιότητα».

Συνεχίζοντας ο Ν. Χουντής, ρώτησε την Επιτροπή «ποια μέσα διαθέτει για να διερευνήσει αν οι «αρμόδιες αρχές» κράτους μέλους καλύπτουν απαράδεκτες καταστάσεις και κραυγαλέες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, τόσο στην περίπτωση της Μαυροράχης όσο και σε άλλες περιπτώσεις» και τι «άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για να πάψει ο οικολογικός εφιάλτης που προκαλεί ο τρόπος μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑ/Υ στην Ελλάδα».

Στην απάντησή του, ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Potočnik τόνισε ότι, «Με βάση τις πληροφορίες που προσκομίζει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής είναι σύμμορφοι με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων». Συνεχίζοντας την απάντησή του, ο Επίτροπος σημείωσε ότι «Η Επιτροπή αντιμετωπίζει παραβάσεις και ποικίλων μορφών ανεπαρκή εφαρμογή της περί αποβλήτων νομοθεσίας της ΕΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη ερευνών και διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών μελών για σοβαρές παραβάσεις, καθώς και δραστηριότητες συνδρομής για τη συμμόρφωση».

Το γραφείο Τύπου 17/1/2014
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και απάντησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011456/2013
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Θέμα: Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης-μεταφορά στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ
τον ΧΥΤΑ
Στις 7.8.2013 η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, με απόφασή της (Αρ. Πρ. 3513) «προκειμένου να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και για να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης της περίσσιας παραγωγής στραγγισμάτων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, κρίνεται απαραίτητη η άμεση μεταφορά των στραγγισμάτων από τις δεξαμενές αποθήκευσης πλεοναζουσών παροχών της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης», ενέκρινε δαπάνη ύψους 206.640 ευρώ για τη μίσθωση τεσσάρων βυτιοφόρων τα οποία για τρεις μήνες θα εκτελούν 12 τουλάχιστον δρομολόγια ημερησίως για να μεταφέρουν τα στραγγίσματα.
Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης εγκαινιάστηκε στις 26.11.2008. Ήδη από το 2009 έχουν γίνει καταγγελίες από τους κατοίκους, τις οποίες από το 2011 έχω μεταφέρει στην Επιτροπή με ερωτήσεις μου (E-011586/2011, E-011587/2011, E-003633/2012), που αφορούν κυρίως διαρροή στραγγισμάτων σε ύδατα που φτάνουν στην λίμνη Κορώνεια. Η Επιτροπή στις απαντήσεις της κατά πάγιο τρόπο «νίπτει τας χείρας της» επικαλούμενη αναρμοδιότητα, παρά το γεγονός ότι έχει επισημανθεί η απαράδεκτη κατάσταση.
Δεδομένου ότι, μετά την ανωτέρω απόφαση (Αρ. Πρ. 3513) οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πλέον τη βεβαιότητα ότι η μέχρι σήμερα «περίσσια παραγωγή στραγγισμάτων» κατέληγε στο περιβάλλον και δεδομένων των τεράστιων αποδεδειγμένων προβλημάτων που παρουσιάζουν πολλά έργα ΧΥΤΑ στην Ελλάδα (π.χ. Δυτική Σάμος, Καρβουνάρι, Ζάκυνθος) είτε λόγω «αστοχίας» των μελετών είτε λόγω «κατασκευαστικών λαθών», ερωτάται η Επιτροπή:
– Ποια μέσα διαθέτει για να διερευνήσει αν ο «αρμόδιες αρχές» κράτους μέλους καλύπτουν απαράδεκτες καταστάσεις και κραυγαλέες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας; Προτίθεται να διερευνήσει από πότε δεν λειτουργούν τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και αν τα τοξικά υπολείμματα που ανεξέλεγκτα διαρρέουν στο περιβάλλον ενδεχομένως ρυπαίνουν και τη λίμνη Κορώνεια;
– Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για να πάψει ο οικολογικός εφιάλτης που προκαλεί ο τρόπος μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας ΧΥΤΑ/Υ στην Ελλάδα;

E-011456/2013
Απάντηση του κ. Potočnik

Με βάση τις πληροφορίες που προσκομίζει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής είναι σύμμορφοι με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων .

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει παραβάσεις και ποικίλων μορφών ανεπαρκή εφαρμογή της περί αποβλήτων νομοθεσίας της ΕΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη ερευνών και διαδικασιών επί παραβάσει κατά κρατών μελών για σοβαρές παραβάσεις, καθώς και δραστηριότητες συνδρομής για τη συμμόρφωση . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επί παραλείψει της εφαρμογής προγενέστερης δικαστικής απόφασης για τους παράνομους χώρους ταφής αποβλήτων .